سالن مطالعه

جلد کتاب

اولین و اصلی ترین عامل ارتباط کتاب با خواننده جلد می باشد. در صورتی که جلد از شاخصه های زیبایی و جذابیت بهره­‌مند باشد. کتاب برای بررسی های بعدی انتخاب می شود، اما در صورتی که ظاهر کتاب از شاخصه های زیبایی محروم باشد ،…

نقش گرافیک نوین در جامعه

می توان گفت که تمام کشورها در ارتباطات خود با سایر کشورها در زمینه های هنری مخصوصا گرافیک تاثیر به سزایی را از هم کسب می کنند. اما در هر حال از گذشته و سوابق هنری خویش نیز استفاده می نمایند. هنر گرافیک در هر…