Author: یاسمن مسرت

جلد کتاب

اولین و اصلی ترین عامل ارتباط کتاب با خواننده جلد می باشد. در صورتی که جلد از شاخصه های زیبایی و جذابیت بهره­‌مند باشد. کتاب برای بررسی های بعدی انتخاب می شود، اما در صورتی که ظاهر کتاب از شاخصه های زیبایی محروم باشد ،…